• 908 V. M. Bldg., Sangi Road, Pajo, Lapu-Lapu City, Cebu, Phils. 6015

Denair Products